Освітній проект «Наукові профільні школи учнівської молоді»

Головна » Про проект

Партнери

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
http://kpi.ua
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
http://www.univ.kiev.ua
  Національний педагогічний університет імені  М .П. Драгоманова
http://www.npu.edu.ua
  Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка
http://upml.knu.ua

 

Наукові профільні школи учнівської молоді  

Реалізація науково-освітнього проекту, яка передбачає співпрацю МАН України з установами НАН України і провідними вищими навчальними закладами, розпочалася у 2007 році створенням навчально-дослідницького майданчика для обдарованої учнівської молоді. Підставою для його створення стало підписання Угоди про співпрацю Малої академії наук України з фізичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відповідно до укладеної Угоди було організовано роботу наукових секцій «Фізика» та «Астрономія».

З часом було створено Науково-технічну школу на базі інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету «КПІ».

В основу проекту лягло поєднання систематизації і поглиблення базових знань учнів та організація їх навчально-творчої діяльності за інтересами, забезпечення участі в соціокультурних заходах, задоволення їх потреб у професійному самовизначенні та творчій самореалізації.

На сьогодні освітній проект продовжує реалізацію за наступними профілями:

 • математичний;
 • фізико-технічний (секції: «Фізика», «Технічні науки»);
 • хіміко-біологічний;
 • інформаційно-телекомунікаційних технологій;
 • лінгвістичний (секції «Українська мова», «Англійська мова»). 

МЕТА ПРОЕКТУ

Метою стало включення обдарованих дітей із різних регіонів України в потужне інтелектуально-інформаційне поле провідних вишів та наукових установ, завдяки якому талановиті учні, в тому числі  із сільської місцевості, можуть долучатися до високоякісної освіти та отримувати досвід проведення наукових досліджень.

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Основні завдання програми школи полягають у формуванні таких компетентностей особистості:

 • Пізнавальна компетентність – спрямована на поглиблене вивчення та засвоєння теоретичних розділів природничих, точних та гуманітарних наук, ознайомлення з основами науково-дослідницької та експериментальної діяльності, методиками та методологією досліджень в обраній галузі наук;
 • Практична компетентність – передбачає формування навичок науково-дослідницької, експериментальної, винахідницької діяльності, вміння оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом, формування мовної культури, системно-логічного мислення;
 • Творча компетентність – забезпечує набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток логічного мислення, здатності проявляти творчу ініціативу, виховання потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;
 • Соціальна компетентність – спрямована на розвиток моральних якостей, громадянської позиції, наукової та пошуково-дослідницької ініціативності, прагнення до нових знань, професійне самовизначення, уміння працювати в колективі. 

Навчання  учнів в школі здійснюється за такими формами:

 • Заочна;
 • Дистанційна.

Форми навчання можуть бути поєднані. Терміни навчання за відповідними формами визначаються можливостями виконання освітньої програми підготовки.

Заочне навчання здійснює гнучке поєднання очної та заочної форм, надає можливість підготовки незалежно від місця проживання та передбачає участь слухачів МАН України в сесійних зборах і отримання консультацій у міжсесійний період.

Дистанційне навчання є реалізацією заочної форми на основі комп’ютерно-телекомунікаційних технологій.

ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Навчальний рік розпочинається з формування  навчальних груп у період з 1 до 15 вересня.

Наукова школа в межах часу, передбаченого навчальним планом, встановлює структуру навчального року за семестрами.

Очні сесії проводяться два рази протягом навчального року (лише для учнів 9-11 класів). Термін і тривалість сесій визначається НЦ «МАНУ» за погодженням з базовими вищими навчальними закладами та академічними установами.

Навчально-виховний процес в науковій школі здійснюється за спеціально розробленими програмами і навчальними планами, які органічно поєднують колективну та індивідуальну форми роботи і містять такі змістовні модулі: «Основи дослідницької роботи», «Профільний навчальний курс», «Організація індивідуальної дослідницької діяльності слухачів» та «Додаткові навчально-розвиваючі програми».

Орієнтовна кількість годин навчального курсу школи: загальний обсяг 288 год., що включає очні сесії – 80 годин (настановна сесія – 40 год., дослідницько-експериментальна сесія – 40 год.), та міжсесійний період – 208 годин.

Навчання може організовуватися за модульно-рейтинговою, безсесійною технологією. Суть її полягає в тому, що навчальний матеріал кожної дисципліни поділяється на навчальні модулі – логічно завершені одиниці навчальної інформації. В основу технології покладено поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність.

Навчальний процес організується відповідно до Положення про наукові профільні школи учнівської молоді і здійснюється під час сесій і в міжсесійний період. Сесія для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття, консультації контрольні заходи тощо).

Під час очних сесій під керівництвом науковців заняття  проводяться як на базі навчальної лабораторії «МАНЛаб» НЦ «МАНУ» з використанням сучасного навчального та наукового цифрового обладнання світових брендів – німецька компанія «PHYWE», ізраїльська компанія «Fourier», американська компанія «Celestron», так і на базі провідних вищих навчальних закладів України: Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету України «КПІ», Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Українського фізико-математичного ліцею при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.       

В міжсесійний період слухачі працюють за індивідуальними навчальними планами: самостійно вивчають теоретичний матеріал, консультуються з науковими керівниками в онлайн-режимі, виконують пошукові завдання з визначеної теми та контрольні роботи з профільної дисципліни.

Логічним завершенням навчання у школі для слухачів є  науково-учнівська конференція.